REGULAMIN
WARTOŚCIOWY GABINET


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną w ramach Portalu https://www.wartosciowygabinet.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
  szczególności z uwzględnieniem przepisów:
  1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019
  r. poz. 123 z późn. zm.);
  2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
  z późn. zm.);
  3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z
  późn. zm.);
  4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
  1) Administrator – What if you hire Arek z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ul. Armii Krajowej 190/2, REGON: 123109470, NIP: 6281900766;
  2) Wartościowy Gabinet – wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie rozwoju praktyk stomatologicznych, w szczególności strona internetowa działająca pod adresem https://www.wartosciowygabinet.pl/, konferencje, szkolenia, konsultacje dla personelu medycznego, właścicieli i managerów gabinetów stomatologicznych czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;
  3) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in.
  imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do działania Portalu Wartościowy Gabinet, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni
  lub pośredni;
  4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne
  stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu
  Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;
  5) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w
  odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;
  6) Portal – oficjalna strona internetowa Wartościowego Gabinetu mające na celu edukację w zakresie rozwoju praktyk stomatologicznych, zapisanie się do newslettera oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.wartosciowygabinet.pl/;
  7) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu,
  konsultacjach dla organizatorów, Konferencji oraz zgłoszenia chęci otrzymania ebooka lub informacji o przedpremierowym zamówieniu książki, a także zgłoszenia
  chęci otrzymywania Newslettera;
  8) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przez Administratora
  w ramach Wartościowego Gabinetu;
  9) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422),
  oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w
  szczególności:
  a) Rejestracja udziału w szkoleniu, webinarach, poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się pod adresem: https://www.wartosciowygabinet.pl/;
  b) udostępnienie e-booka;
  c) newsletter – usługa dostarczania przez Organizatorów informacji mających na celu edukację w zakresie rozwoju praktyk stomatologicznych;
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich
  innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu.
 5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią
  własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści,
  modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w
  całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez
  uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
 6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez
  osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego
  podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej
  danego podmiotu.
 7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do
  umieszczania treści, które:
  1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym
  Administratora);
  2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
  3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
  4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;
  5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
  6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu.
 8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawę
  do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego.

§ 2. Newsletter

 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera, Użytkownik
  zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego
  aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz
  kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą
  potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link
  aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez użytkownika adres e-mail.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką
  Prywatności.
 4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez
  kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej
  Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do
  Administratora.

§ 3. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu
  konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie
  Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość
  w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014
  r. poz. 827).
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  zawartej z Administratorem na odległość.

§ 4. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje
  w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili
  korzystanie z Usługi.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w
  sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się
  na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą
  elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług
  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
  wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a
  także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku
  do niniejszego Regulaminu.
 5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem
  treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
  Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.
 6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania
  techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w
  wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w
  wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików
  cookies;
  2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na
  urządzeniach przenośnych.

§ 5. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach
  Wartościowego Gabinetu, a zwłaszcza dołączenie do newslettera, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 6. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania
  Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą
  lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
  teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź
  ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym
  użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia
  prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
  teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą
  lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym
  czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich
  przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich
  przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody
  spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu,
  opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których
  hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie mają
  wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.
 5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych
  działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych
  adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet
  całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników
  niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu.

§ 7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników Portalu
  opisane są w Polityce Prywatności.

§ 8. Reklamacje

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest What if you hire Arek z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ul. Armii Krajowej 190/2, REGON: 123109470, NIP: 6281900766;
 2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez
  Administratora.
 4. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres
  arek@whatifyouhirearek.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu
  reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe
  osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres
  zamieszkania lub adres e-mail.
 5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje
  reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu
  reklamacji.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach Akademii Organizatora
  przez Administratora, tj. szkolenia dla organizatorów, konsultacji dla organizatorów,
  Konferencji, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym
  za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
  arek@whatifyouhirearek.com, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w wydarzenia.
 7. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje
  reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach Akademii Organizatora przez
  Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w
  zgłoszeniu reklamacji.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
  maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
  zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w
  sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem
  składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator
  nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy
  Inspekcji Handlowej;
  2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej;
  3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang.
  Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa w zdaniu
  poprzenim niniejszego punktu, znajduje się pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua
  ge.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
  Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie
  głównej Portalu.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien
  zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
  przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2023 r.